heparbase – lääkkeiden annostelu maksan vajaatoiminnassa

Maksan vajaatoiminnan huomioiminen lääkeannostuksessa on keskeinen lääkehoidon turvallisuustekijä, jolla vältetään lääkehaittoja, mutta joka toistaiseksi on jäänyt liian vähälle huomiolle. heparbase on tietokanta, joka mahdollistaa tiedon nopean saatavuuden lääkkeiden osuvasta ja turvallisesta käytöstä maksan vajaatoimintaa sairastavilla potilailla. Tietokanta sisältää kussakin maksan vajaatoiminnan luokassa (lievä, keskivaikea, vaikea; ks. luokitus) tiedon annostarpeesta ja lisäksi ns. vapaatekstiosiossa on kuvattu lääkeaineen ja sen metaboliittien farmakokinetiikan ja turvallisuuden dokumentaatio maksan vajaatoiminnassa.  Tietoa annetaan myös esim. lääkeaineiden pitoisuusmittausten ja muun monitoroinnin merkityksestä hoidon toteuttamisessa. Heparbase sisältää myös merkinnän lääkeaineen mahdollisesta maksatoksisuudesta, mikä mahdollistaa maksatoksisten lääkkeiden haun ja listauksen esim. potilaalle mukaan. heparbase huomioi annostustavan merkityksen lääkkeiden turvallisuuden dokumentaatiossa. heparbasen kehittämisessä ja ylläpidossa  toimii tieteellisenä neuvonantajana gastroenterologian erikoislääkäri, dosentti Perttu Arkkila.

Käyttösovelluksissa hakuja voidaan tehdä joko lääkeaineen geneerisen nimen, valmisteiden kauppanimien tai ATC-koodien avulla. Esimerkiksi Terveysportin heparbase –portaalissa voi helposti tarkastella yksittäisten aineiden annostelua ja lisäksi käyttäjäystävällisellä tavalla vertailla lääkeaineryhmien sisällä eri lääkevalintojen turvallisuutta toisiinsa maksan vajaatoiminnan eri asteissa. Potilaan maksafunktion (Child-Pugh arvon) voi määrittää syöttämällä kolmen laboratoriomittauksen (bilirubiini, albumiini, INR) ja kahden kliinisen (askites ja enkefalopatia) parametrin avulla , minkä jälkeen portaalissa tehdyt haut kohdistuvat automaattisesti oikeaan maksan vajaatoiminnan luokkaan. Lääkkeiden turvallisuusluokitus on jaettu GRADE-luokituksen mukaisesti neljään eri luokkaan (ks. luokitukset).

heparbase päivityy jatkuvasti, mikä takaa tiedon erinomaisen ajantasaisuuden. Tietokantojen tekninen rakenne vastaa renbase-tietokannan rakennetta ja niistä toimitetaan asiakkaalle XML-muotoinen export-tiedosto, jossa valmisterekisterin liittäminen tietokantoihin voidaan toteuttaa lääkkeen geneerisen nimen, ATC-koodin ja annosmuodon avulla. Myös linkitykset PubMed-abstrakteihin ovat tietokannassa, mikä mahdollistaa suoralinkitykset artikkeleiden abstrakteihin. heparbasen kaikki oikeudet kuuluvat medbase Oy:lle.

Luokitukset

heparbase-tietokannassa maksan vajaatoiminnan asteet on jaettu Euroopan lääkevalvontaviraston (EMA)  ohjeistuksen mukaan 3 eri luokkaan Child-Pugh luokituksen mukaan:

Child-Pugh A (score 5-6) - lievä maksan vajaatoiminta

Child-Pugh B (score 7-9) - keskivaikea maksan vajaatoiminta

Child-Pugh C (score >10) - vaikea maksan vajaatoiminta

 

heparbase-tietokannassa lääkkeiden käytön turvallisuutta ja annosmuutosten tarvetta kuvataan 4-luokkaisella (A-D) värikoodijärjestelmällä:

A
 
Annosmuutosta/annosvälimuutosta ei tarvita
B
 
Tieto puuttuu tai se on arvioitu perustuen aineen farmakokineettisiin ominaisuuksiin
C
 
Annoksen/annosvälin muutos tarvitaan
D
 
Käyttöä tulee välttää

Luokkien B ja C yhteydessä annetaan yksityiskohtainen näyttöön perustuva numeerinen ohje annostuksen muuttamiseksi.